Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Намтар
Намтар
2011/08/25
ШУТИС-ийн Механик Инженерийн Сургуулийн Тээврийн удирдлага, логистикийн профессорын багийн ахлах багш дэлгэрэнгүй
  Маркетингийн агуулга, тухай
  Маркетингийн тухай ойлголт тодорхойлолт
  2011/08/21
  Чөлөөт зах зээлийн хөтлөгч нь маркетинг юм. Маркетинг нь эрэлт нийлүүлэлт үнийн асуудлыг иж бүрнээр нь хамарч үздэг.
  ШУТИС-ын МИС-ын ахлах багш Ц.Гантөмөр
  дэлгэрэнгүй
  Маркетингийн тодорхойлолт.
  2011/08/21
  Маркетингийг хүмүүсийн эрэлт хэрэгцээг бүрэн хангах зорилгоор солилцоо явуулахын тулд зах зээлтэй харилцах хүний үйл ажиллагаа гэж ойлгож болно.
  дэлгэрэнгүй
  Маркетингийн зорилго
  2011/08/21
  Энэ нь зах зээлийн судалгаа, таамаглал, зах зээлийн хэсэгчлэл, орчин, өрсөлдөөнийг буй болгоход чиглэгддэг.дэлгэрэнгүй
  Маркетингийн зарчим.
  2011/08/21
  Хэрэглэгчийн эрэлт хэрэгцээг таамаглах.
  Ашигтай байх.
  Yйл   ажиллагаагаа нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд чиглүүлэх.
  дэлгэрэнгүй
  Маркетингийн удирдлага
  Маркетингийн удирдлагын тухай ойлголт
  2011/08/21
  Нийгмийн аливаа үйл хэрэг тодорхой чиглэл, зорилготой, удирдлагын хүрээнд явагддаг. Маркетингийн удирдлага нь бизнесийн байгууллагын өмнө тавигдаж буй зорилтыг тодорхойлон төлөвлөн хэрэгжүүлэх, хэрэглэгчдийн эрэлтийг судлан түүнд үйлдвэрлэгч худалдан авагчдын үйл ажиллагааг зохицуулан, борлуулалтыг явуулах, бизнесүүдийн зах зээлд эзлэх байр суурийг өргөтгөх, тэдний өндөр ашиг олох боломжийг нэмэгдүүлэх хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах зэрэг үйл ажиллагааг эрхлэн явуулна. Өөрөөр хэлбэл, маркетингийн удирдлага гэдэг нь хэрэглэгчийн эрэлтэд нийцсэн харилцааг зохицуулдагаараа бусад удирдлагаас ялгаатай.
  дэлгэрэнгүй
  Маркетингийн удирдлагын үзэл баримтлал, байгууллагын маркетинг, түүний хөгжлийн чиглэл, хандлага.
  2011/08/21
  Байгууллагын удирдлагууд өөрсдийн үйл ажиллагааг бэрхшээлгүй явуулахын тулд зах зээл дээр хамгийн ашигтай ажиллах чиглэлээ сонгодог. Энэ нь зах зээлийн багтаамж, эрэлт, нийлүүлэлтийн байдал, хэрэглэгчийн сонирхол, төлбөрийн чадвар зэрэг олон зүйлээс шалтгаалдаг.
  дэлгэрэнгүй
  Маркетингийн удирдлагын бүтэц, тогтолцоо.
  2011/08/21
  Улс орны хөгжил, зах зээлийн харилцааны үйл явцын өрнөлийн дагуу маркетинг нь байнга хувьсан хөгжиж, удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалт, үүрэг нь үеэс үед хувьсан өөрчлөгдөж иржээ. Энэ нь юуны урьд маркетинг нь үйлдвэрлэлийн баримжаат зах зээлээс хэрэглэгчдийн баримжаат бөгөөд өрсөлдөөнд зохицсон систем болон байнга шинэчлэгдэж байна. Маркетингийн удирдлага нь хоёр үндсэн асуудалд хуваагддаг байна.дэлгэрэнгүй
  Маркетингийн төлөвлөлт
  Маркетингийн төлөвлөгөөний ойлголт, бүтэц, зорилго
  2011/08/23
  Байгууллагын маркетингийн удирдлагын хамгийн чухал механизмын нэг нь төлөвлөлт мөн. Байгууллагууд маркетингийн нөхцөл, өөрчлөлт, хандлагыг ажиглаж эрэлт, нийлүүлэлт, үнийн мэдрэмжээр дамжуулан зорилго, зорилтоо дэвшүүлж, хэрэгжүүлэх арга замаа сонгодог. Энэ нь байгууллага зах зээлд ямар зорилгод хүрэх, түүний төлөө юу хийх, яаж хийхээ төлөвлөдөгийг харуулдаг.
  дэлгэрэнгүй
  Маркетингийн бодлого, стратеги төлөвлөлт.
  2011/08/23
  Бизнесийн байгууллага үйлдвэрлэл, борлуулалт, үйлчилгээний үйл ажиллагаагаа ямар бодлого чиглэлтэйгээр явуулахаа зах зээлийн тухайн үеийн нөхцөлд тулгуурлан боловсруулахыг бодлогын төлөвлөлт гэнэ. Бодлогын төлөвлөлт нь бизнесийн байгууллагын хүрээн дэх бүх төлөвлөгөөний үндэс суурь болдог. Бодлогын төлөвлөлтөд маркетингийн зорилго, зорилтуудийг хэрэгжүүлэх боломж, нөөц, гарч болох нөхцөл байдал, арга замуудыг тодорхой тусгана. дэлгэрэнгүй
  Маркетингийн төлөвлөгөөний төрөл
  2011/08/22
  Бизнесийн болон маркетингийн үйл ажиллагааг амжилттай эрхлэхийн тулд судалгаа шинжилгээний үндсэн дээр боловсруулсан
  1    Хөтөлбөр
  2    Мастер төлөвлөгөө
  3    Төсөл
  4    Бизнес төлөвлөгөөтэй ажиллах ёстой. дэлгэрэнгүй
  Маркетингийн мэдээлэл судалгаа
  Мэдээллийн тухай ойлголт, мэдээллийн ашиглалт
  2011/08/24
  Байгууллагын удирдлага зорилго, зорилтоо хэрэгжүүлэхдээ гадаад, дотоод олон талын мэдээлэл авч, зах зээл судалсны үндсэн дээр оновчтой зөв шийдвэр гаргадаг. Мэдээллийн солилцоо нь удирдлагаас өдөр тутмын үндсэн ажил, үүргээ биелүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. Мэдээллийн эх сурвалжийг хэрэглэгчдэд дамжуулах үйлдэл арга замыг мэдээллийн холбоо харилцаа (соmmunication) гэдэг.
  дэлгэрэнгүй
  Мэдээлэл судалгааны хэрэгцээ, шаардлага
  2011/08/24
  Маркетингийн мэдээлэл ашиглах хэрэгцээ  нь дараахи хүчин зүйлүүдэд холбоотой үүсдэг. дэлгэрэнгүй
  Мэдээллийн систем, эх үүсвэр
  2011/08/24
  Маркетингийн мэдээллийн систем нь төрийн болон бизнесийн байгууллага, хувь хүмүүсийн хэрэгцээ онцлог нөхцөлтэй уялдан хэлбэр зохион байгуулалтын хувьд харилцан адилгүй байна.
  дэлгэрэнгүй
  Маркетингийн орчин
  Маркетингийн орчины тухай ойлголт, маркетингийн субъектууд
  2011/08/24
  Үйлдвэрлэгчдийн болон бизнесийн үйл ажиллагаанд шууд болон дам нөлөөлдөг гадаад, дотоод хүчин зүйлүүдийг маркетингийн орчин гэнэ. Маркетингийн орчин нь байгууллагын үйл ажиллагааны гадна үйлчилж, тодорхой байгууллага хүмүүсийн харилцааг дэмжин, маркетингийн удирдлагад нөлөө үзүүлдэг субъектуудын нийлбэр цогц юм.
  дэлгэрэнгүй
  Маркетингийн микро орчин
  2011/08/24
   Маркетингийн микро орчин гэдэг бол үйлдвэрлэл, үйлчилгээ явуулахын тулд харгалзан үзэх, харилцан хамаарал бүхий хүчин зүйлүүдийн нэгдэл юм.
  дэлгэрэнгүй
  Маркетингийн макро орчин
  2011/08/24
  Макро орчин гэдэг нь байгууллагын язгуур ашиг сонирхолтой голдуу харшилдаг. Байгууллага өөрөө хяналт тавьж чадахгүй, гэхдээ нөлөөлөлд зайлшгүй ороод байх тийм хүчин зүйлүүд багтана
  дэлгэрэнгүй
        
   PMS.MN
   Developed by: miniCMS™ v2
   Web stats